Strona główna Kontakt Przydatne linkiProgram POLRING

Wejście do programu POLRING


10.12.2018

Nowa obsługa pomiarów. Dla zalogowanych obrączkarzy na formularzu stwierdzenia pojawia się 10 rodzajów pomiarów, z czego 8 pierwszych jest dedykowanych konkretnemu rodzajowi pomiaru. Dla tych ostatnich można podać wyłącznie wartości liczbowe z wyjątkiem stadium upierzenia. Także eksportowane pliki Excel mają nowa strukturę: dotychczasowe kolumny POM1 do POM5 nie są już obsługiwane, zamiast nich jest 10 nowych. Nowy plik wzorcowy znajduje się tutaj


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23.10.2017, aktualizacja 30.11.2017

Lokalizacja stwierdzenia. Zmieniono sposób obsługi lokalizacji stwierdzeń. Aktualnie nie ma potrzeby otwierania okna z mapą, wszystkie elementu są od razu widoczne na formularzu. Współrzędne wprowadza się na trzy sposoby: (1) wpisuje ręcznie, (2) klika na mapie lub (3) wybiera z listy Moje lokalizacje. W ostatnim przypadku należy dodatkowo wprowadzić skrót tej lokalizacji.
Dodatkowo użytkownik nie musi podawać państwa i prowincji, są one dobierane automatycznie. Ze względu na niedokładności przebiegu granic wzdłuż linii brzegowej zdarza się, że zamiast np. Meklemburgii w Niemcech pojawi się Morze Bałtyckie. Pracujemy nad tym, aby przyporządkowanie państwa i prowincji było jak najdokładniejsze.

21.04.2017

Nowe stwierdzenie. Zalogowani obrączkarze nie mogą wpisywać zespołu obrączkarskiego w polu 'Obrączkarz 2'.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19.06.2015

Formularz nowego stwierdzenia. Przycisk "Zapisz" został zamieniony na "Przejdź do podsumowania". Po kliknięciu tego przycisku pojawia się strona z wprowadzonymi danymi celem sprawdzenia poprawności danych zanim zostaną zapisane. Na tej samej stronie u dołu znajduje się kod 'captcha' jak poprzednio, ale teraz nie pojawia się on po każdym stwierdzeniu. Chodzi o ograniczenie liczby zgłaszanych poprawek, które pojawiały się zaraz po zapamiętaniu danych.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


04.12.2014

Prośby o uzupełnienie danych. Procedura generowania próśb o uzupełnienie danych została całkowicie przebudowana. Teraz będzie nam łatwiej zarządzać stwierdzeniami z obrączkami, dla których w systemie nie ma danych ich założenia. Do tej pory prośby o uzupełnienie danych były generowane wielokrotnie, jeśli ptak był często rejestrowany. Od teraz prośby będą wysyłane określoną częstotliwością od wprowadzenia pierwszego stwierdzenia ptaka z daną obrączką. Nie będzie już próśb o uzupełnienie danych kolorowej obrączki, jeśli istnieje stwierdzenie jej założenia z jednoczesnym odczytem obrączki metalowej (bez danych założenia tej ostatniej). Każda prośba o uzupełnienie danych teraz dotyczy jednej obrączki - będzie więcej maili, ale łatwiej będzie zarządzać danymi. Ponadto nagłówek maila zawiera numer obrączki, której dotyczy oraz, jeśli jest to kolejna prośba, słowo 'Przypomnienie'. Zdarzało się, że odpowiedź nie zawierała oryginalnego maila i musieliśmy dochodzić, o którą obrączkę chodzi. Zmieniono także priorytety statusów, dlatego statusy niektórych stwierdzeń zostały zmienione z 'Brak pierwotnego' na 'W weryfikacji'.
Zmian jest więcej, ale czasem na zwenątrz nie widać ich efektu, a część z nich dotyczy obsługi korespondencji z zagranicznymi centralami i koordynatorami znakowania kolorowymi obrączkami.

21.10.2014

Prośby o dane pierwotne. W treści maili przed numerem kolorowej obrączki pojawił się skrót gatunku, którego ta obrączka dotyczy.
Teraz informatycy pracują nad nowym systemem generowania monitów (próśb o dane zaobrączkowania). Przede wszystkim znikną powtarzające się maile, jeśli ptak rejestrowany był wielokrotnie w krótkich odstępach czasu, a także dotyczące obrączek dołożonych do innych, dla których w systemie nie ma poprawnych danych założenia obrączki. Przewidywany termin wdrożenia to druga połowa listopada br.


10.10.2014

Po dość długiej przerwie ruszyliśmy z rozbudową systemu.
Na początek wprowadziliśmy pojęcie stwierdzeń odrzuconych. Są to takie stwierdzenia, które z różnych powodów nie są i nigdy nie będą poprawne np. posiadają niekompletny numer obrączki, po którym nie można dotrzeć do danych pierwotnych lub podana obrączka jeszcze nie została założona. Pozostawiamy je w bazie danych w zakładce Stwierdzenia oczekujące, gdyż zdarzało się, że po usunięciu ich przez nas użytkownik ponownie wprowadzał je do systemu. Zakładamy, że przed wprowadzeniem nowego stwierdzenia użytkownicy sprawdzają, czy stwierdzenie jest już w systemie i widząc je (ze statusem Odrzucone) nie wprowadzą go ponownie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


26.09.2012

Powiadomienia. Użytkownicy systemu, którzy wyrażą chęć otrzymywania powiadomień, otrzymują maile o zmianach na swoim koncie. Takie maile są generowane i wysyłane każdego dnia około północy. Są jednak sytuacje, kiedy maile te nie powinny być wysyłane.
Pierwsza sytuacja to maile z prośbą o przesłanie danych pierwotnych (pierwszego zaobrączkowania). "Właściciel" obrączki otrzymuje maila z prośba o dane pierwotne za każdym razem, kiedy do bazy zostanie wprowadzone stwierdzenie z taką obrączką. Jeśli w kolejnych dniach będą wprowadzane kolejne stwierdzenia z tą obrączką, za każdym razem będzie wysłany mail z prośbą o dane pierwotne. Tak będzie się działo do czasu, aż dane pierwotne zostaną wprowadzone do systemu. W niedalekiej przyszłości kontrola wysyłania maili będzie dotyczyć obrączek, a nie stwierdzeń, co spowoduje, że ponowne maile o dane pierwotne będą wysyłane dopiero po upływie określonego czasu (aktualnie co miesiąc).
Druga sytuacja dotyczy powiadamiania o stwierdzeniach pierwotnych. Niektórzy zwracają uwagę, że jest to zbędna informacja. Zastanawiamy się, czy zablokować wysyłanie takich powiadomień. Prosimy obrączkarzy, aby wypowiedzieli się w tej sprawie.

Znaki w numerach obrączek. Numery obrączek zasadniczo składają się z liter i cyfr. Niektóre numery dodatkowo mogą zawierać znak kropki lub kreski, rzadziej inne znaki. Wprowadzając numery obrączek do systemu te dodatkowe znaki należy pominąć. Dodatkowo może to przyspieszyć uzyskanie danych ponownych czy historii ptaka.
WYJĄTEK - jeśli odczytano tylko część numeru, to w miejsce nieodczytanych znaków należy wstawić pytajnik ("?"), a w uwagach wpisać uzupełniające informacje np. ze znakiem "?" może być cyfra 1 lub 9.

Eksport wykazów. Błędy podczas eksportu wykazów obrączkowanych ptaków są widoczne wkrótce po przesłaniu pliku. W pierwszym momencie pokazywany jest status "Oczekuje" aż do zakończenia procesu weryfikacji. Wystarczy co kilka sekund odświeżyć stronę (odpowiedni przycisk w przeglądarce) aby przekonać się czy przetwarzanie wykazu zostało zakończone i z jakim skutkiem. Sugerujemy, aby w jednym pliku zawierać nie więcej niż 1000 stwierdzeń (istnieje także ograniczenie maksymalnej wielkości pliku). Im więcej stwierdzeń, tym większy plik i dłużej trwa oczekiwanie na wynik weryfikacji. Jeśli wynik weryfikacji jest pozytywny, plik oczekuje na dalszy etap, który uruchamiany jest w Centrali - między innymi sprawdzane są powiązania obrączek oraz porównywane dane pierwotne z danymi ponownymi.

Błędy eksportu. Bardzo często błędy wynikają z nieuważnego przeczytania instrukcji. Z aktualnych doświadczeń zwracamy uwagę na kilka elementów:
1. W jednym wierszu arkusza Excel powinny znaleźć się dane tylko o jednym ptaku. Należy wpisać wszystkie posiadane obrączki i tylko te , które faktycznie zostały odczytane.
2. Przy lokalizacjach należy podać albo skrót albo pełny opis (opis lokalizacji [MIEJSCE], kraj [PA], województwo lub prowincja [PROW] i współrzędne [SZ][DL]). Współrzędne muszą być podane jako stopnie i ich części dziesiętne. Np. zapis 53,452584 oznacza 53 stopnie i 0,452584 stopnia, a nie 53 stopnie, 45 minut i 25,84 sekund.
3. Nazwisko obrączkarza [NAZWOB] jest pomijane i stwierdzenia zawsze dołączane są do konta osoby zalogowanej. Do kolumny [NAZWOB2] wpisuje się dane w postaci Nazwisko, Imię, Miasto - rozdzielone przecinkami i w tej kolejności. Miasto jest niezbędne tylko wtedy, gdy w bazie danych jest więcej osób o tym samym nazwisku i imieniu. Jeśli obrączkujący nosi imię KATARZYNA, wpisanie KASIA wygeneruje błąd. Stwierdzenie takie staje się stwierdzeniem także tego obrączkarza (widzi je w zakładce "Moje stwierdzenia"; wyjątek: obrączkarz główny [NAZWOB] jest zespołem, który nie zezwala obrączkującym na dostęp do tych stwierdzeń.
4. Innych znalazców [INNI] należy wpisać normalnie np. "Jan Kowalski", a nie jak powyżej z przecinkiem. Osoby te nie mają dostępu do tych stwierdzeń, nawet jeśli są zarejestrowane w systemie, i nie są o nich powiadamiane. Informację o tym stwierdzeniu mogą uzyskać od obrączkarza głównego [NAZWOB].


25.09.2012

Stwierdzenia wielu ptaków. Jest trochę zamieszania z rejestrowaniem wielu ptaków jednego gatunku stwierdzanych tego samego dnia. Znajdujemy np. stwierdzenie łabędzia z wpisanymi trzema obrączkami. Dla nas oznacza to, że łabędź ten miał wszystkie obrączki na sobie. W rzeczywistości okazywało się, że to stwierdzenia trzech różnych ptaków. Większość takich sytuacji jest od razu wychwytywana, gdyż wymagają weryfikacji. Podkreślamy, że formularz na stronie WWW dotyczy tylko jednego ptaka. W sytuacji jak powyżej prawidłowe postępowanie jest następujące:
- należy wprowadzić stwierdzenie pierwszego ptaka i je zapamiętać,
- następnie klikając na link Poprzednie stwierdzenie w prawym górnym rogu przywołać dane z uprzednio zapamiętanego stwierdzenia,
- następnie należy wymazać numer obrączki i wprowadzić nowy,
- czynność należy powtórzyć tyle razy, ile było ptaków o tych samych pozostałych danych.

Kondycja. Najczęściej wybieranymi stanami kondycji są "żywy i prawdopodobnie zdrowy - widziany lub wypuszczony przez obrączkarza" oraz "żywy i prawdopodobnie zdrowy - widziany lub wypuszczony". Zwracamy uwagę, że ta pierwsza powinna być używana przez obrączkarzy, a druga - przez innych użytkowników systemu.


19.09.2012

Niektóre z wprowadzonych stwierdzeń szybko uzyskują status poprawny, a niektóre nie. Najdłuższy okres oczekiwania dotyczy zwłaszcza obrączek kolorowych. Dla wielu takich przypadków nie posiadamy informacji do kogo należy się zwrócić o dane pierwotne (zaobrączkowania). Strona WWW o znakowaniu ptaków kolorowymi obrączkami (z której zasadniczo czerpiemy informacje) jest aktualizowana z pewnym opóźnieniem. Zdobywamy też informacje od obrączkarzy lub koordynatorów konkretnych projektów. Byłoby najlepiej, gdyby informacje o obrączkach kolorowych trafiały do nas jeszcze przed ich założeniem, nad czym pracujemy. Wszystkich obrączkarzy prosimy o przesyłanie nam z góry pełnej listy kolorowych obrączek, które posiadają.

Całkiem sporo stwierdzeń zawiera pomyłki w numerach obrączek i bywa tak, że właściciel obrączki jeszcze jej nie założył. Sytuacje takie dość szybko się wyjaśniają, ale zabiera to trochę czasu. Zgłaszane są też stwierdzenia, które już w bazie istnieją - prosimy, aby przed wpisaniem stwierdzenia ptaka upewnić się, że nie ma go w systemie. Dotyczy to zwłaszcza stwierdzeń sprzed roku 2012, które powinny być w systemie już obecne. Pracujemy nad tym, aby taka informacja pojawiała się jeszcze przed zapisaniem.

W bazie danych istnieją także stwierdzenia ptaków, którym założono obrączkę w ramach tzw. zespołów obrączkarskich, wtedy na drugim miejscu podany jest stwierdzający (w szczególności obrączkujący). Każdy zespół musi wyrazić zgodę, aby stwierdzający wskazany na drugim miejscu widział te stwierdzenia na swoim koncie. Przy braku zgody stwierdzający nie widzi ich na swoim koncie.

Eksport stwierdzeń (aktualnie tylko dla obrączkarzy). Wzorzec pliku Excel zawiera pięć kolumn z pomiarami. Aktualnie tylko dane z pierwszej z nich są czytane i wprowadzane do bazy. Wyeksportowane pliki są zapamiętane i jak tylko struktura bazy danych pozwoli na gromadzenie większej liczby pomiarów, postaramy się zaktualizować stwierdzenia przesłane wcześniej. Do tego czasu widoczne będą tylko pomiary z pierwszej kolumny.


11.09.2012

Stwierdzenia widoczne są zasadniczo w dwóch zakładkach: "Moje stwierdzenia" i "Stwierdzenia oczekujące". Dodatkowo w zakładce "Moje ptaki" widoczne są stwierdzenia obce (stwierdzone przez inne osoby) składające się na historię ptaka. Zaraz po wprowadzeniu do bazy danych stwierdzenia widoczne są w zakładce "Stwierdzenia oczekujące" z informacją o ich statusie np. w weryfikacji lub brak pierwotnego. Z reguły w ciągu dwóch dni roboczych, jeśli dane są poprawne i kompletne, stwierdzenia przenoszone są do zakładki "Moje stwierdzenia". W zakładce "Moje ptaki" także widoczne są tylko stwierdzenia poprawne.

Mapa, z której można korzystać wypełniając formularz ma wbudowany mechanizm wyszukiwania miejscowości. Niestety, wynik wyszukiwania nie zawsze jest zgodny z oczekiwaniami. Przykład z życia wzięty. Chcę wprowadzić dane miejscowości Olszowa w województwie opolskim. Otwieram okno mapy i wprowadzam nazwę "Olszowa". Pojawia sie lista 10 miejscowości, ale żadna z nich nie leży w województwie opolskim. Jeśli jednak wprowadzę "Olszowa, Opole", w centrum okna od razu pojawia się żądana miejscowość. Podobnie dla miejscowości Ujazd. Po wpisaniu "Ujazd" trafiamy na miejscowość Ujazdy, wpisując zaś "Ujazd, Opole" - trafiamy w sedno. Zatem jeśli miejscowość nie jest odnajdowana, warto po przecinku podać województwo, powiat lub inne duże miasto w okolicy.


7.09.2012

Wyjaśniamy sprawę związaną z widocznością w systemie stwierdzeń, które były zgłaszane do Centrali przed uruchomieniem platformy POLRING. Obrączkarze widzą swoje stwierdzenia od razu, zaś nowo zarejestrowani użytkownicy - nie. Związane to jest z powiązaniem stwierdzeń z magazynem obrączek i faktem, że obrączkarzom konta zakłada pracownik centrali zanim pojawią się jakiekolwiek jego stwierdzenia. Pozostałym użytkownikom wcześniejsze stwierdzenia będą sukcesywnie "podłączane". W związku z tym prosimy nie wprowadzać do systemu stwierdzeń, o których otrzymano już tzw. zwrotkę. Natomiast stwierdzenia zgłoszone do centrali w ostatnim czasie można wprowadzić samemu (koniecznie po zalogowaniu się), my będziemy widzieć, że te dane juz są w systemie - dzięki temu zmniejszy się też nasze obciążenie przepisywaniem danych z maili. Ponieważ nie mamy pełnej wiedzy, który użytkownik wcześniej przesyłał stwierdzenia, każda zainteresowana osoba bowinna zgłosić nam ten fakt.

Poza systemem jest około 2.200 stwierdzeń, dla których nie mamy danych pierwotnych (zaobrączkowania). To może być przyczyną, że wśród stwierdzeń widoczych w systemie kilku może brakować. Jak tylko otrzymamy dane pierwotne, to stwierdzenia te pojawią się na odpowiednich kontach.

Już wczoraj w programie pojawiła się możliwość zgłaszania uwag i zauważonych błędów w stwierdzeniach - niektórzy już z tej możliwości skorzystali. Aby to uczynić należy wyświetlić szczegóły stwierdzenia, w prawym górnym rogu jest link Zgłoszenie niezgodności. Ponadto w zakładce Stwierdzenia jest nowa opcja Rejestr zgłoszonych poprawek, gdzie wyświetlone są wszystkie zgłoszone poprawki wraz z ich statusem: pierwotnie oczekujące, po ich obsłużeniu przez pracownika zmienione na zaakceptowane lub odrzucone.

Przestrzegamy przed podawaniem zbyt długiego okresu czasu w filtrach: wyszukiwanie danych może trwać bardzo długo i zostanie przekroczony limit czasowy wraz z komunikatem o błędzie.


6.09.2012

Przypominamy, że obrączkarze nie zakładają kont samodzielnie. Dotyczy to zarówno obrączkarzy aktywnych, ale także każdego, który kiedykolwiek miał i zakładał obrączki na ptaki (np. zawiesił współpracę lub zrezygnował z obrączkowania). Konta obrączkarzom zakłada pracownik Centrali i do niego należy się zgłaszać po login i hasło (ptaki@miiz.waw.pl).

Program jest nowy i jak każdy nie jest pozbawiony błędów. Bardzo prosimy o zgłaszanie takich sytuacji bezpośrednio do nas na adres ptaki@miiz.waw.pl. Błąd związany z zapisywaniem adresów został już naprawiony.


5.09.2012

Za pomocą nowej strony WWW można wprowadzać do naszej bazy danych stwierdzenia zaobrączkowanych (oznakowanych) ptaków. Można to zrobić bez rejestrowania się (logowania) lub poprzez założenie konta i logowanie się na nim. Osoby wprowadzające dane bez logowania się otrzymują informacje o stwierdzonym ptaku w postaci emaila z załącznikiem, pozostali użytkownicy mogą obejrzeć swoje dane po zalogowaniu się na swoje konto. Ci ostatni powinni wprowadzać dane wyłącznie po zalogowaniu się, w przeciwnym razie stwierdzenia wprowadzone bez logowania się nie będą widoczne po zalogowaniu się na konto.

Użytkownicy logujący się mogą otrzymywać powiadomienia, że na ich koncie pojawiło się nowe stwierdzenie tylko po ustawieniu w profilu opcji "Chcę otrzymywać powiadomienia email" - w mailu będą linki do stwierdzeń, które zostały wprowadzone do bazy w czasie od daty poprzedniego maila. Licencjonowanym obrączkarzom konta zakłada pracownik Centrali i do niego należy się zgłaszać po login i hasło (ptaki@miiz.waw.pl).

Po zalogowaniu sie na konto widoczne są 3 grupy zakładek: Stwierdzenia, Lokalizacje i Konto.

Zakładka Stwierdzenia. Są tu opcje wyświetlania własnych stwierdzeń poprawnych (Moje stwierdzenia), własnych stwierdzeń niepoprawnych np. oczekujących na weryfikację lub dane pierwotne (Stwierdzenia oczekujące) lub własnych stwierdzeń wraz z historią ptaków (Moje ptaki). Po wyświetleniu szczegółów stwierdzenia można przesłać do Centrali informację o zauważonych błędach wraz z poprawkami, jeśli takie zostały zauważone - lista wszystkich zgłoszonych błędów i poprawek dostępna jest w opcji Rejestr zgłoszeń. Znajduje się tu także formularz nowego stwierdzenia (Nowe stwierdzenie). Ponadto licencjonowani obrączkarza mogą przesyłać dane stwierdzeń w formacie pliku Excela (Eksport stwierdzeń).

Moje stwierdzenia można wybierać według kilku kryteriów: data stwierdzenia lub data weryfikacji, numer obrączki (znacznika), gatunek ptaka, rodzaj obrączki i/lub rodzaj stwierdzenia. Obrączka może być własna (założyła ją osoba zalogowana) lub obca (obrączkę założył ktoś inny). Stwierdzeń może mieć 5 kategorii: wszystkie, pierwsze zaobrączkowanie (ptak wcześniej nie miał żadnej obrączki), dołożenie obrączki (ptak miał wcześniej inną obrączkę), zaobrączkowanie (stwierdzenia wg dwóch poprzednich kryteriów równocześnie) i obserwacja (ptakowi nie dołożono obrączki).

Moje ptaki i Stwierdzenia oczekujące można wybierać według daty stwierdzenia lub weryfikacji, numeru obrączki (znacznika) i/lub gatunku ptaka.

Eksport stwierdzeń wymaga tylko wskazania pliku w formacie Excel (z rozszerzeniem .xls lub .xlsx). Po przesłaniu pliku do bazy danych następuje sprawdzenie danych. W zależności od ilości stwierdzeń czas trwania sprawdzania jest różny. Aby zobaczyć efekt końcowy należy co jakiś czas odświeżyć ekran. Ikona po prawej stronie nazwy pliku na liście eksportów wskazuje stan pliku. Jeśli wszystkie dane są poprawne - będzie tam zielona krokiewka, a obok pojawi się informacja o stanie stwierdzeń. W przeciwnym razie pojawi się lista błędów, które należy poprawić. Wtedy obrączkarz musi poprawić te błędy i ponowić eksport tego samego pliku. Czynność tę trzeba będzie powtórzyć tyle razy, aż przy kolejnym eksporcie pojawi się zielona krokiewka.

Zakładka Lokalizacje. Tu jest opcja dopisania nowej lub przeglądania zapisanych lokalizacji.

Zakładka Konto. Tu można podejrzeć i zmienić swoje dane (Edycja profilu) lub zmienić hasło (Zmiana hasła).


Formularz stwierdzenia ptaka dostępny jest dla wszystkich. Po wprowadzeniu jednego stwierdzenia możliwe jest przywrócenie jego danych, dokonania zmiany np. numeru obrączki i zapisania jako nowego stwierdzenia. Współrzędne lokalizacji można wprowadzić klikając bezpośrednio na mapie. Osoby logujące się mogą utworzyć listę często odwiedzanych miejsc, wtedy zamiast pełnych danych wystarczy wpisać skrót lokalizacji. Należy przy tym miec na uwadze, że jeśli stwierdzone różne ptaki, każdego w innej części tej samej miejscowości, to należy zapisać je z dwiema różnymi lokalizacjami.

Bardzo wskazane jest dołączanie zdjęć obrączki (znacznika) lub całego ptaka do każdego stwierdzenia. Daje gwarancję, że numer obrączki został prawidłowo odczytany. Aktualnie nie ma możliwości dołączania zdjęć razem z eksportem danych. Jednocześnie należy podać informacje o wszystkich posiadanych obrączkach (znacznikach), jakie ptak posiada. Jeśli widziano ptaka z obrączką metalową i kolorową i w danym momencie odczytano tylko kolorową, należy podać informację tylko o tej kolorowej obrączce.


4.09.2012

Uruchomiono finalną wersję platformy internetowej POLRING. Aktualnie obowiązujące wykazy wraz przykładami mozna znaleźć tutaj. Nie jest to wersja ostateczna, program nadal jest rozwijany i aktualizowany.