Strona główna Kontakt Przydatne linkiProgramy badawcze

Obejmują wieloletnie badania rozmieszczenia ptaków w Polsce, ich strategii wędrówkowych oraz ekologii rozrodu i zimowania:

Organizacja i funkcjonowanie populacji ptaków

 -   Strategia lokowania zasobów w wysiłek rozrodczy oraz układ odpornościowy w zależności od wieku u samic modraszki Parus caeruleus;
 -   Wpływ wielkości jaja, kolejności znoszenia oraz płci zarodka na wykluwalność jaj u bogatki Parus major;
 -   Liczebność, produktywność oraz budżet czasowy siewkowców;
 -   Zjawisko hybrydyzacji w kompleksie dużych mew Larus argentatus-cachinnans-michahellis: analiza biometryczna i genetyczna populacji środkowopolskiej;
 -   Kolejność wykluwania oraz płeć piskląt z kojarzeń partnerskich i pozapartnerskich w warunkach wysokiej redukcji lęgów na przykładzie oknówki Delichon urbica.

Wędrówki i zimowanie europejskich populacji ptaków

 -   Strategie wędrówkowo-zimowskowe bekasika Lymnocryptes minimus na skraju areału zimowania;
 -   Zimowanie europejskich populacji kapturki Sylvia atricapilla na podstawie wiadomości powrotnych;
 -   Dynamika liczebności i strategia wędrówkowa europejskich populacji dymówki Hirundo rustica;
 -   Wędrówki północno-europejskich populacji sójki Garullus glandarius;
 -   Wędrówki kormorana Phalacrocorax carbo w Polsce na podstawie wiadomości powrotnych;
 -   Przemieszczenia mew srebrzystych Larus argentatus s.l. gniazdujących w Polsce;
 -   Pochodzenie pluszczy Cinclus cinclus zimujących w Polsce;
 -   Jesienna wędrówka biegusa malutkiego Calidris minuta w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Zasoby ptaków Polski

 -   Monitoring flagowych gatunków ptaków;
 -   Atlas kartograficzny ptaków lęgowych Polski;
 -   Występowanie mewy srebrzystej Larus argentatus, mewy białogłowej L. cachinnans i mewy romańskiej L. michahelli w środkowej Polsce w cyklu rocznym;
 -   Rozwój populacji mewy czarnogłowej Larus melanocephalus w Polsce w latach 1981-1990;
 -   NATURA 2000 - zagrożenie czy szansa?.

Krajowa centrala obrączkowania ptaków

 -   Organizowanie i koordynowanie obrączkowania i innego znakowania ptaków;
 -   Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie informacji o znakowanych ptakach.