Strona główna Kontakt Przydatne linkiKursy obrączkarskie

Pierzący się szpak
fot. Tomasz Mokwa

Podstawowym celem dla którego organizowane są kursy obrączkarskie jest przeszkolenie oraz przeegzaminowanie kandydatów chcących uzyskać uprawnienia do obrączkowania ptaków. Kurs obrączkarski najczęściej trwa 6-8 dni. Składa się z dwóch części. Pierwsza część odbywa się w budynku Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN, druga na obozie ornitologicznym. W trakcie zajęć prowadzonych w Stacji, odbywa się szereg wykładów i ćwiczeń dotyczących bezpieczeństwa, etyki obrączkowania, metod chwytania oraz sposobów oznaczania ptaków. Sprawdzana jest także umiejętność stosowania EURING-owego systemu zapisywania wieku, znajomość "Instrukcji obrączkowania" i poprawność sporządzania dokumentacji obrączkowania ptaków (kandydaci otrzymują wcześniej odpowiednie materiały na ten temat). Egzamin z oznaczania ptaków odbywa się w drugiej części kursu. Ocena wyników egzaminu z rozpoznawania ptaków (gatunku, płci, wieku) oparta jest na zasadzie: "Obrączkarz może czegoś nie wiedzieć, ale nie ma prawa się pomylić". Dyskwalifikujące jest więc błędne oznaczenie ptaka, natomiast zasadniczo negatywnie nie ocenia się faktu pozostawienia ptaków nie oznaczonych.

Wymagany zakres znajomości ptaków

Obrączkarzami mogą zostać osoby dobrze znające ptaki krajowe zarówno z piśmiennictwa, jak i z własnych obserwacji terenowych. Kandydat na obrączkarza musi znać, lub potrafić odszukać w kluczu cechy pozwalające na jednoznaczne określenie gatunku, płci i wieku obrączkowanych przez siebie ptaków. Powinien także wiedzieć z jakimi gatunkami ptaki te można pomylić, oraz znać cechy odróżniające je od tych gatunków. Musi też dobrze znać ich nazwy łacińskie (w wykazach obrączkowanych ptaków używa się wyłącznie nazw łacińskich), a także znać nazwy części ciała i upierzenia niezbędne przy oznaczaniu gatunku, płci lub wieku.

Na kurs obrączkarski mogą być zakwalifikowane osoby które:

1. Dobrze znają ptaki, w szczególności te gatunki lub grupy ptaków na które zamierzają otrzymać uprawnienia obrączkarskie.
2. Gwarantują bezwzględną rzetelność przy zbieraniu i przedstawianiu materiałów naukowych.
3. Mają ukończony 18 rok życia.
4. Wcześniej uczestniczyły w obozach obrączkarskich (preferowane są obozy zespołów obrączkarskich np. Stacji Ornitologicznej IE PAN, Zakładu Ornitologii PAN, Kulinga itp.).

Zgłoszenie na kurs obrączkarski powinno zawierać:

1. Deklarację współpracy jako obrączkarz ze Stacją Ornitologiczną MiIZ PAN w Gdańsku, z osobnym zaznaczeniem, że kandydat gwarantuje bezwzględną uczciwość przy zbieraniu i przedstawianiu materiałów naukowych, a także, że będzie akceptować stawiane przez Stację warunki współpracy.
2. Wypełniony formularz ankiety.
3. Opinię obrączkarza-nauczyciela, u którego odbywało się praktykę obrączkarską (przed rozpoczęciem praktyki należy uprzedzić, że o taką opinię będzie się prosiło). Opinia powinna być sporządzona na formularzu otrzymanym ze Stacji. W przypadku, jeżeli z jakichś przyczyn kandydat nie może dostarczyć wypełnionej "Opinii...", może być przyjęty na kurs po uprzedniej zgodzie osoby odpowiedzialnej za rekrutację kursantów. W takiej sytuacji "Opinia..." wystawiana jest przez osobę prowadzącą kurs.
4. Informacje o zamierzeniach obrączkarskich: jakie ptaki chce obrączkować, w jakiej liczbie, czy w ramach badań własnych, czy zespołowych - z podaniem tematu badań).

Przed kursem kandydaci otrzymują dokładne informacje dotyczące organizacji kursu, a także materiały do ćwiczeń domowych.
Jeżeli chciałbyś obrączkować ptaki i uważasz, że masz wystarczającą wiedzę do tego by wziąć udział w kursie obrączkarskim, zgłoś się do Tomasza Mokwy.

Zezwolenie na obrączkowanie ptaków

Zezwolenie otrzymuje się na podstawie wyników otrzymanych na kursie obrączkarskim, w szczególności wyników z egzaminu ze znajomości "Regulaminu...", "Instrukcji...", a także z rozpoznawania gatunków, płci i wieku. Zezwolenie może być wydane na określone gatunki, grupy ptaków lub jedynie na pisklęta niektórych lub wszystkich gatunków, zależnie od posiadanych kwalifikacji i złożonej deklaracji.